dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

اعــتـــمــاد...!

اعـــتـمــادرانــمـی تــوانــ آمـــوخــتــ
هـــرگــزســعــی نــکـنــ آنـــ را بـیــامــوزیــ!
ایــنــ بــلـایـــی ســت کـــهــ بــرســرتــمـــام بـشــریـتــ آمـــده
اســـت...!
اعــتـمــادآمـــوخـتـه شــدهــ بــه اعـتـقــادتــبـدیـــل
مــی شــود!!!
اعــتــمــادرادرخـــودتـــ کــشــف کـــن،نـیــامــوز
درعــمــق وجــــودتـــ...
درهــرذره ازوجـــودت آن رادریـــابـــ...!


+ نوشته شده در شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 01:22 ب.ظ توسط parnia | نظرات()گــــــاهــی...

گـاهی گم میشـوم درهـیـاهـوی این شـهر...
خسـته میشـوم ازپیـداکـردن بعـدجـدیـدی ازمـردم پیـچـیـده...
ازافـاده بـلدبـودن هـای تـوخالـی...
مـن منـطـق بلـدنیـسـتم...
فـلسـفه نـمیـدانـم...
ادعـای روشـن فکـری نـدارم...
شـایـدهمـه ی کتـابهـای هـدایـت وکـافـکـارانخـوانـده باشـم
وخـط بـه خـط جمـله هـای شـریعتـی راازبـر نکـرده باشـم...
امـابلـدم عشـق بـورزم...
زنـدگـی کنـم...
منـطـق مـن قلبـم اسـت...
مـن مـعـماری بلـدنیـسـتم!!!
امـابلـدم بـاتئـوری قلبـم خـط بـه خـط پـلان هـای زنـدگـی ام رابـکشـم...
تئـوری رنـگ نمیـدانـم!!!امـامیـدانـم آبـی آرام تـریـن رنـگ دنیـاسـت،
نـارنـجی رنـگ خـودزنـدگـی مـن اسـت،
سـبزرنـگ دختـرگـل فـروشـی اسـت کـه سـرچهـار راه نـرگـس مـی فـروشـد...
مـن خـدارا ازنـزدیـک نـدیـده ام!!!
امـا میـدانـم ستـاره کـه بـزنـد،دربیـن تمـام شلـوغـی هـای ایـن شهـرمیتـوانـی ازنـزدیـک حــس اش کنـی...


+ نوشته شده در دوشنبه 9 فروردین 1395 ساعت 11:06 ق.ظ توسط parnia | نظرات()