تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - دلــــــگــــــــــرمــــی...!

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

دلــــــگــــــــــرمــــی...!

هـــمـــیـشــه مـقـــــداری دلـــــگـرمــــی داخـــــل جـــیـبــت بـگــــذار...!!!
کـــــه اگــــرنـــاگــــهـان درخـــــیـابــــان،مـحــــــل کــــار،درگـــــوشـــه کــنــــــاری،
یــــــاحــتــــــی درخــــــــواب
ســــــــرمــــای نــــاامــیــــدی بـــــه ســـــراغــــت آمـــــد...
یــــابـغــــضــی دهـــــانـــت راتـلــــــــخ وگــــــس کـــــرد!
دلــــــگــرمـــی اتــــ راازجـــــیـــب در آوری
گـــــــوشــــه ی دهـــــــــانـــــت بـگـــــــــــذاری
تــــــا آرامــــــ آرامــــــ شـــــیــریـنــــــی اشـــ دروجــــــودت بـپـیـچــــــد...!
دلـــــــگــرمــــی هـمــــــیـشـــه بـــایــــــدبــاشــــــد...
و...
وای بـــــــه تـمـــــــام لـحــــــــظـه هــــــایـــی کـــــــه هـــــرچـــــه جــــــیـــب هــــــا
وکــیـــــــفــــت را
بـگــــــــردی...
دلـــــــــگـــرمـی پـیــــــدانـکـــــــنـی...!!!


+ نوشته شده در سه شنبه 1 تیر 1395 ساعت 01:19 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30